Акционерлік коммерциялық банкінің жоғары органы

Акционерлік коммерциялық банкінің жоғары органы
Высший орган акционерного коммерческого банка

Акционерлік коммерциялық банкіде қандай орган басқарудың жоғары органы болып табылады?

Какой орган является высшим органом управления в акционерном коммерческом банке?

Коммерциялық банкінің жоғары органы – акционерлердің жалпы жиналысы, ол жылына сирек дегенде бір рет шақырылуға тиіс. Жалпы жиналысқа акционерлер немесе банк акционерлерінің сенімхат берілген өкілдері қатысады. Акционерлердің жиналысы қатысушылардың қажетті жиналымы қамтамасыз етілгенде ғана өзінің қарауына ұсынылған мәселелерді шешуге құқылы.

Высшим органом коммерческого банка является общее собрание акционеров, которое должно проходить не реже одного раза в год. На общем собрании присутствуют акционеры или представители акционеров банка на основании доверенностей. Собрание акционеров правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если участники обеспечивают необходимый кворум.

Жиналыстың айрықша құзыретіне қандай мәселелер жатқызылуы мүмкін?

Какие вопросы могут быть отнесены к исключительной компетенции собрания?

Жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылатын мәселелер:

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции собрания таковы:

- қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

- внесение изменений и дополнений в Устав общества;

- қайта құру;

- реорганизация;

- директорлардың сандық құрамын айқындау;

- определение количественного состава директоров;

-жарғылық капиталды көбейту;

- увеличение уставного капитала;

- атқарушы орган құру;

- образование исполнительного органа;

- аудиторды бекіту, т.б.

- утверждение аудитора и др.

Коммерциялық банкінің қызметіне жалпы басшылықты қандай орган жүзеге асырады?

Какой орган осуществляет общее руководство деятельностью коммерческого банка?

Банкінің қызметіне жалпы басшылықты Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

Общее руководство деятельностью банка осуществляет Совет директоров.

Банк Директорлары кеңесі қандай атқарымдарды орындайды?

Какие функции выполняет Совет директоров банка?

Директорлар кеңесі мынадай атқарымдарды орындайды:

Совет директоров выполняет следующие функции:

- банк қызметінің басым бағыттарын айқындайды;

- определяет приоритетные направления деятельности банка;

- банкінің несие және басқа жоспарларының жобаларын қарайды;

- рассматривает проекты кредитных и других планов банка;

- банкінің кірісі мен шығысының және пайдасының жоспарларын бекітеді;

- утверждает планы доходов, расходов и прибыли банка;

- банк филиалдарын ашу және жабу туралы мәселелерді қарайды;

- рассматривает вопросы об открытии и закрытии филиалов банка;

- Банк басқармасының құрамын жасақтайды;

- формирует состав Правления банка;

- Банк басқармасының жұмысын бақылайды, т.б.

- контролирует работу Правления банка и др.

Банк басқармасы қандай атқарымдарды орындайды?

Какие функции осуществляет Правление банка?

Банк басқармасы банкінің күнделікті (ағымдағы) қызметіне тікелей басшылық жасайды. Ол акционерлердің жалпы жиналысы мен Банк кеңесі алдында жауап береді. Басқарма Басқарманың төрағасынан, оның орынбасарларынан және басқа мүшелерден құралады. Мәжілістер тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Шешімдер көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде Төрағаның дауысы шешуші дауыс болып табылады. Басқарманың шешімдері банк Басқармасы Төрағасының бұйрығы нысанында шығарылады.

Правление банка осуществляет непосредственное руководство текущей деятельностью банка. Оно несет ответственность перед Общим собранием акционеров и Советом банка. Правление состоит из Председателя правления, его заместителей и других членов. Заседания Правления проводятся регулярно. Решения Правления принимаются большинством голосов. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим. Решения Правления выносятся в форме приказа Председателя Правления банка.

Коммерциялық банкіде несие саясатын қандай орган айқындайды?

Какой орган определяет кредитную политику в коммерческом банке?

Несие саясатын банк басқармасының жанынан құрылатын Несие комитеті айқындайды.

Кредитную политику определяет Кредитный комитет, который создается при правлении банка.

Несие комитетінің құзыреті-не қандай мәселелер кіреді?

Какие вопросы входят в компетенцию Кредитного комитета?

Несие комитетінің құзыре-тіне мына мәселелер кіреді:

В компетенцию Кредитного комитета входят следующие вопросы:

- банкінің несие саясатын әзірлеу; тартылатын қаражаттың құрылымын айқындау және оны орналастыру;

- разработка кредитной политики банка, определение структуры привлекаемых средств и их размещения;

- несие беру жөніндегі қорытындыларды дайындау;

- подготовка заключений по предоставлению ссуд;

- инвестициялаумен және сенімгерлік операцияларды жүргізумен байланысты мәселелерді қарау кіреді.

- рассмотрение вопросов, связанных с инвестированием и ведением трастовых операций.

Банкінің филиалдары мен өкілдіктері қандай мақсатпен ашылады?

В каких целях открываются филиалы и представительства банка?

Коммерциялық банкінің орналасқан жерінен шалғай аумақтағы кәсіпорындар мен ұйымдарға – банк клиенттеріне оралымды несие-есеп айырысу қызметін көрсету мақсатымен филиалдар мен өкілдіктер ұйымдастыра алады.

Коммерческий банк в целях оперативного кредитно-расчетного обслуживания предприятий и организаций – клиентов банка, территориально удаленных от места расположения коммерческого банка, может организовывать филиалы и представительства.

Коммерциялық банк филиалы қызметінің оның өкілдігінің қызметінен айырмашылығы неде?

В чем различия между филиалами коммерческого банка и его представительствами?

Банк орналасқан жерден тысқары орналасқан және оның барлық міндеттерін немесе олардың бір бөлігін жүзеге асырушы құрылымдық бөлімшелер банкінің филиалдары деп саналады. Филиал заңды тұлға емес және өзіне бас банк берген Ұлттық банкінің лицензиясында көзделген шекте берілген операцияларды жасайды. Ол өзін құрған коммерциялық банкінің атынан шарттар жасасады және өзгедей шаруашылық қызметті жүргізеді. Өкілдік коммерциялық банкінің оқшауландырылған бөлімшесі болып табылады, ол банкінің орналасқан жерінен тысқары орналасқан, заңды тұлға құқықтарына ие емес және оның дербес теңгерімі жоқ. Ол банкінің өкілдікті міндеттерін қамтамасыз ету, мәмілелер жасасу және өзгедей құқықтық әрекеттер жасау үшін құрылады. Өкілдік клиенттерге есеп айырысу-несие қызметін көрсетумен айналыспайды. Шаруашылық мақсатта есеп айырысу үшін оған ағымдағы шот ашылады.

Филиалами банка считаются обособленные структурные подразделения, расположенные вне места его нахождения и осуществляющие все или часть его функции. Филиал не является юридическим лицом и совершает делегированные ему головным банком операции в пределах, предусмотренных лицензией Нацбанка. Он заключает договоры и ведет иную хозяйственную деятельность от имени коммерческого банка, его создавшего. Представительство является обособленным подразделением коммерческого банка, которое расположено вне места нахождения банка, не обладает правами юридического лица и не имеет самостоятельного баланса. Оно создается для обеспечения представительских функций банка, совершения сделок и иных правовых действий. Представительство не занимается расчетно-кредитным обслуживанием клиентов. Для осуществления хозяйственных расчетов ему открывается текущий счет.


Қазақ-орыс анықтағыш-тілашар банктік жүйенің жұмыскерлерінің. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»